OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Peter Adámek X DESIGN (ďalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom e-mailu info@alienware.sk a elektronického obchodu na internetovej stránke www.alienware.sk (ďalej len „obchod“). Tieto podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

PREDÁVAJÚCI

Peter Adámek X DESIGN, so sídlom Hlinícka 1154/23, 90701 Myjava, IČO: 40469859 zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Nové Mesto nad Váhom. Číslo živnostenského registra: 321-3855. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii „Kontakty“.

KUPUJÚCI

Za spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov poskytne predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa, výslovne neupravené týmito podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

ZA PODNIKATEĽA SA POVAŽUJE:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník),
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. notár, advokát),
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (napr. samostatne hospodáriaci roľník).

Právne vzťahy predávajúceho a podnikateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.) Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti realizované v čo najkratšom termíne. Predpokladaný termín môže byť upresnený pri potvrdzovaní objednávky predávajúcim prostredníctvom telefóny alebo e-mailu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom UPS alebo Slovenskej Pošty. Ak zásielka s tovarom neobsahuje daňový doklad, tak tento bude Kupujúcemu doručený najneskôr do 14 dní.
Náklady na dopravu sú kupujúcemu oznámené pred potvrdením objednávky. Tovar prepravovaný prostredníctvom UPS je doručovaný medzi v pracovných dňoch v čase 8:00 – 18:00. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

2) Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne kupujúcim predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.alienware.sk v časti Prihlásenie. Prevádzkovateľ internetových stránok www.alienware.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí za nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.

3) Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prebraní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s prepravcom dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezprostredne po ich odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku (v ten istý deň, napr. e-mailom, telefonicky). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Poskytnutá záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému užívateľovi a to za nasledujúcich podmienok:

– Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniknuté v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov.
– Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi, platnými v Slovenskej republike.
– Výrobok bol odovzdaný do záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva, spolu s riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku.
– Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobenej používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

– Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy;
– Primeraným znížením kúpnej ceny;
– Náhradným dodaním tovaru;
– Odstúpením od zmluvy.

4) Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, faktúry, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Pri tovare, ktorý je zalepený ochrannou známkou musí byť táto známka resp. nálepka neporušená. V prípade jej porušenia nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká. Odstúpiť od zmluvy nie je možné ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. Formulár na odstúpenie od zmluvy.

5) Záloha za tovar pri objednávke špecifických tovarov

Predávajúci môže pri objednávke tovaru, ktorý :
– je špeciálny,
– a/alebo je skompletizovaný a upravovaný podľa špecifických požiadaviek a želania zákazníka,
– a/alebo Predávajúci musí vyvinúť značné úsilie a vynaložiť čas a náklady spojené s obstaraním takého špecifického tovaru, stanoviť zálohu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť už pri objednaní tovaru.
Záloha za tovar je obvykle vo výške 20 % z ceny tovaru s DPH. Táto záloha je nevratná a stane sa zmluvnou pokutou v prípade, že Kupujúci odmietne prevziať a zaplatiť tovar osobne alebo ho odmietne prevziať a zaplatiť pri dodaní doručovacou službou. Záloha (zmluvná pokuta) v tomto prípade pokrýva vynaložené náklady, čas, úsilie a náklady Predávajúceho spôsobené prijatím daného špecifického tovaru na sklad a záloha tak nenávratne prepadne v prospech Predávajúceho po 30 dňoch od upozornenia Kupujúceho emailovou správou alebo telefonátom, že tovar je k dispozícii u Predávajúceho.

6) Postup reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu u subjektu určeného k vykonaniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zabezpečiť opravu týmto spôsobom, zabezpečí opravu predávajúci. Pri notebookoch sú reklamácie veľmi jednoduché keďže pri takmer všetkých notebookoch DELL je minimálne 2-ročná Next Business Day záruka a teda stačí zavolať na číslo technickej podpory a na ďalší pracovný deň je u Vás technik, ktorý prevedie opravu.

7) Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@alienware.sk.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.12.2016. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.